Stadgar


Stadgar för Nordisk Östmission
(nordisk evangelisk mission bland östeuropeiska och asiatiska folk)
Antagna vid Nordisk Östmissions årsmöte 6 februari 1960.
Uppdaterade vid Nordisk Östmissions årsmöten 1980, 1995, 1996 och 2007.

§1.

Nordisk Östmission har till syfte att verka för evangelii spridande bland i
första hand östeuropeiska men i mån av ekonomi och övriga resurser också
bland asiatiska folk. Detta skall ske på det för tillfället lämpligaste sättet
såsom genom bibelkurser, distribution av biblar, bibeldelar och annan
kristen litteratur samt genom radiosändningar och kassettspridning.
Dessutom kan Nordisk Östmission i mån av möjlighet delta i materiell
hjälpverksamhet bland ovannämnda folk.

§2.

Medlemskap i Nordisk Östmission kan förvärvas av var och en som vill
främja dess syften och betalar fastställd årsavgift.

§3.

Nordisk Östmissions styrelse har sitt säte i Göteborg. Styrelsen består av
minst 9 ledamöter. Val av styrelseledamöter sker vid årsmötet. Ledamot
väljs för en period av tre år. Årsmötet utser en av de valda ledamöterna till
ordförande för ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare
och kassör. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av antalet
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott, vari ordföranden, kassören och
sekreteraren är självskrivna.

§4.

Styrelsen åligger
1. att verkställa årsmötets beslut.
2. att handha missionens medel och på ett betryggande sätt förvalta dem.
3. att fatta beslut i sådana ärenden, som ej enligt stadgarna skall avgöras i
    annan ordning.
4. att till eventuella ombud kalla lämpliga personer.
5. att vid årsmötet avge berättelse över missionens verksamhet
    och förvaltning under det förflutna året åtföljd av balansräkning enligt för
    kalenderår sammanförda och vederbörligen reviderade räkningar.

§5.

Nordisk Östmission håller årsmöte senast under maj månad på dag som
styrelsen beslutar. På årsmötet förekommer efter val av mötesordförande,
sekreterare och justeringsman följande ärenden:
1. Föredragning av styrelsens årsredogörelse.
2. Föredragning av revisorernas berättelse.
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar.
4. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
5. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
6. Eventuellt övriga frågor, som i förväg skriftligen skall anmälas till
    styrelsen.

§6.

Vid eventuell upplösning av Nordisk Östmission bör dess medel användas till
något med dess syften överensstämmande ändamål.

§7.

För ändring av dessa stadgar fordras beslut på ett styrelsesammanträde
och ett årsmöte.


Nordisk Östmission © 2018