Verksamhetsberättelse


Nordisk Östmissions verksamhetsberättelse för år 2012

Styrelsen lägger härmed fram sin årsberättelse för Nordisk Östmissions 57:e verksamhetsår. Verksamheten har sin grund i Bibeln och bekännelseskrifterna. Under bön om Guds ledning vill vi vara med om att sprida evangelium om Jesus Kristus bland östeuropeiska och asiatiska folk. NÖ har ingen anställd i Sverige, utan allt arbete i Sverige utförs av oavlönade. Det gäller styrelsearbete, insamlingsverksamhet och all övrig verksamhet.

Årsmötet 2012
Söndagen den 11 mars hölls Nordisk Östmissions årsmöte i Solberga i Älvsyssels södra del av Bohuslän. Vid församlingens huvudgudstjänst predikade Anders Hjalmarsson. Efter gudstjänsten samlades vi till samkväm i församlingshemmet. Föredrag hölls av pastor Alexander Gross från Odessa i Ukraina, president i DELKU. Ämnet var den lutherska kyrkans i Ukraina 20-årsjubileum. Efter årsmötesförhandlingarna och en hälsning från Ingermanland, vilken framfördes av Jonas Nilsson, höll Bengt Westholm en kort avslutning.

Val av styrelse
Följande ledamöter, som stod i tur att avgå, omvaldes vid årsmötet, nämligen Anders Eliasson, Monica Olsson och Per-Åke Svensson. Som ordförande i NÖ för ett år omvalde årsmötet Martin Wihlborg.

Revisorer och ersättare
Per-Olof Sahlberg och Ingemar Larsson omvaldes som revisorer, och Ove Skåring som revisorsersättare.

Valberedning
Årsmötet utsåg Sigrid Fanikayode (sammankallande), Johan Nilsson och Irene Karlsson att ingå i valberedningen.

Styrelsen
Styrelsen har 2012-2013 bestått av Martin Wihlborg (ordförande), PerÅke Svensson (vice ordförande), Anders Eliasson (kassör), Simeon Appell (sekreterare), Bert-Åke Samuelsson (vice sekreterare), Monica Olsson, Anders Olsson, Chester Åhsberg, Daniel Olander, Elsie Alfredsson, Ingrid Lindblom Ljungstrand samt hedersledamoten Bengt Westholm.

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.

Tidskrift och hemsida
Nordisk Östmissions tidskrift har 2012 kommit ut med fyra nummer, alla i fyrfärg, med tillsammans 100 sidor. Tidskriften trycks i 3800 ex och har sänts ut i omkring 3300 exemplar. Överupplagan används för informationsspriding. Bengt Westholm är ansvarig utgivare. Anders Eliasson och Simeon Appell har också ingått i redaktionen. Genom tidskriften informerar styrelsen kontinuerligt om missionsarbetet. Tidningen har förutom sedvanliga betraktelser innehållit information om vårt arbete, våra mottagarländer och annat med anknytning till missionen. Vi vill hålla tidskriften i en enkel, men gedigen stil. Hemsidan sköttes av Mikael Larsson. Adressen är www.nordiskostmission.se

Missionär
Den 12 juli avled pastor emeritus Waldemar Wardaschko. Han anställdes av NÖ den 1 oktober 1964 och gick i pension den 31 december 2003. Under nästan 40 år tjänstgjorde han under många år bland östflyktingar i väst och med radiomission. Under sina sista 10-13 år i tjänst var han missionär i sitt födelseland Ukraina. Han prästvigdes 1994 och tillhörde som pastor DELKU.

VERKSAMHETEN

Ukraina

I samarbete med Bibelskola Göteborg skedde under november en volontärresa till södra Ukraina. Från NÖ:s styrelse deltog Anders Olsson som reseledare.

Charkiv med omnejd (DELKU)
NÖ samarbetar med Himmelsfärdsförsamlingen i Charkiv. Under året ersatte adjunkten Pavlo Schwarz pastor Armando Schmechel som föreståndare för församlingen. De har också ansvarat för församlingar i Losova, Poltava samt Krementjuk. Pastorn avlönas av kyrkosamfundet DELKU. NÖ har fortsatt att ge församlingen ekonomiskt stöd till dess arbete. Nikolaj Herasymtjuks missionsarbete på ett blindskolehem stöds av NÖ. Församlingen i Losova har fått bidrag till församlingens drift. I samband med reformationsdagen i oktober besöktes församlingen av Anders Olsson och Chester Åhsberg från NÖ:s styrelse. DELKU har fått bidrag till pastorslöner. Kontakterna med DELKU har också inneburit samarbete med Alexander Gross, som förutom att han är president även förestår en lägergård och bibelskola i Petrodolina. Han besökte, som ovan nämnts, vårt årsmöte.

Ukrainas evangelisk-lutherska kyrkosynod (brödraförsamlingarna)
NÖ har fortsatt sitt samarbete med brödraförsamlingarna i södra Ukraina (sammanslutna i SELKU), ledda av biskop Viktor Gräfenstein. Ett diakonalt projekt i Savranj, bland arbetslösa ungdomar har fått NÖ:s stöd. Arbetet leds av pastor Oleg Sjevtjenko. Gennadij Miller, företagare och församlingsordförande slutbetalade sitt lån hos NÖ. Missionsarbete genom hans församling i trakten av Mykolajiv har fått ett bidrag. Projektet med mat åt hemlösa i Odessa fortsatte. Detta projekt sköts av DELKU och SELKU i samarbete.

Kiev
Barnens ambassad under ledning av Mirjam och Boas Adolphi, som arbetar med att hjälpa gatubarn m.m., har fått sedvanligt bidrag till sommarläger. Det barnhem som man drivit i byn Piski räknas numera som familjehem, och lokala krafter är ansvariga. NÖ upprätthåller kontakter med Ukrainska lutherska kyrkan och dess biskop Vjatjeslav Horpyntjuk.

Hjälptransporter
NÖ samlar in en mängd begagnade kläder, hjälpmedel mm för att sända dem österut. Detta arbete utförs av våra trogna medarbetare i Solbergatrakten. I ledningen för detta arbete står Elsie Alfredsson (insamlingen) samt Anders och Barbro Anell (administration av transporter). En transport sändes till vardera Lettland, Rumänien och Litauen.

Lettland
Vi har fortsatt goda kontakter med Magnus Olsson, pastor i Lettlands evangelisk-lutherska kyrka. Han var kyrkoherde i Limbazi och Liepupe, men fick under hösten ny tjänst som biträdande pastor i Valmiera. NÖ ger ett lönebidrag till den lutherska kyrkan centralt, f.v.b Magnus. Ett ekonomiskt samarbete sker med Baltichjälpen i Jämtland, vilken i sin tur samarbetar bl a med Magnus Olsson. Limbazi församling har fått bidrag till att bygga ett vedskjul i anslutning till prästbostaden. Förutom egna bidrag, har NÖ också hjälpt till med att förmedla kollekter till Lettland. Lettiska ungdomars deltagande i organisationen Corpus Christii läger i Varberg underlättades genom ett penningbidrag från NÖ. En hjälpsändning har gått från Solberga till Lettland. TD Daniel Johansson föreläste på Lutherakademin i Riga. Detta bekostades av NÖ. Lutherakademin fick också ett fortsatt direkt penningunderstöd, som har ökats i jämförelse med föregående år.

Rumänien
NÖ gav bidrag till ett bokprojekt som Dansk Balkanmission påbörjat, nämligen en rumänsk utgåva av den danska andaktsboken ”Ett är nödvändigt”. Författare är Hans Erik Nissen. Anslagets storlek torde räcka till två band omfattande andakter för månaderna januari-juni. I samarbete med Rumänska ortodoxa församlingen i Göteborg sändes en transport till Rumänien.

Ryssland
NÖ har genom Jonas Nilsson kontakt med ev. luth. kristna på Kronstadt med omnejd. I samarbete med den lutherska församlingen i Terijoki (Zelenogorsk) utfördes ett arbete på Kronstadt genom lokala krafter. Diakon Aleksej Beluosov får en mindre ersättning varje månad av NÖ för sitt arbete, bl a på ett hospits. Jonas har besökt Ryssland tre gånger under året på uppdrag av NÖ. Jonas Nilsson ordnade i samarbete med NÖ en kyrkresa till det inre av Finska viken i månadsskiftet juli/augusti. Från NÖ:s styrelse deltog Ingrid Lindblom och Chester Åhsberg. Vårt anslag till bibelöversättningsarbetet inom Institutet för bibelöversättning har även i år gått till den ängsmariska översättningen.

Litauen
Under året fortsatte samarbetet med den evangelisk-lutherska kyrkan i Litauen, vilken leds av biskop Mindaugas Sabutis. NÖ samarbetar med denna kyrka bl.a. när det gäller dess mission i Vitryssland. En hjälptransport avgick till två lutherska församlingar.

Moldavien
NÖ samarbetar med den lutherska kyrkan i republiken Moldavien (Moldova och Transnistrien) och med Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL). Kyrkan leds av pastor Vladimir Moser, som vistas i den västra delen av Moldavien. NÖ har anslagit medel till missionsarbetet i landet.

Iran
Stöd till kristna radiosändningar på persiska (även kallat farsi) är en del av NÖ:s arbete för asiatiska folk. Vidare understöds en person som är verksam i landet. Detta stöd går genom TWR Kanada.

Estland
NÖ har bekostat en resa till Estland för Christian Braw.

Vitryssland
Det lån som NÖ givit till projekt i Vitryssland har slutamorterats. NÖ förmedlade pengar till julklappar till barn.

Projekt Hanna
Radiomissionsarbetet inom projekt Hanna i Ukraina har fått fortsatta bidrag. Dessa pengar sänds genom ERF i Tyskland. Hannaprojektet vänder sig bland annat till utnyttjade kvinnor i Ukraina.

EKONOMI
För NÖ:s ekonomi hänvisas till bokslutet. Vi har förmånen av att ha en stabil ekonomi, bl.a. tack vare arv vi fått genom åren. Vi har dessutom under året fått meddelande om stora arv efter NÖvänner som testamenterat delar av sin kvarlåtenskap till missionen. Av dessa har dock inga betalats ut före 31/12. Med dessa medel kan vi bygga upp vår fond, så att vi kan säkerställa att vi kan fortsätta att ge stöd under många år. Vi vill tacka för alla små och stora gåvor som vi har fått. Det förtroende vi har hos våra givare har varit oerhört betydelsefullt för styrelsens arbete.

NÖ har även detta år fått verka med Herrens välsignelse och under hans beskydd. Detta är vi tacksamma för. Även i fortsättningen önskar vi få tjäna Herren och åtnjuta våra understödjares förtroende genom gåvor och förböner.Nordisk Östmission © 2014