Nordisk Östmissions årsmöte

Jungfru Marie bebådelsedag den 22 mars 2020
i Solberga (Bohuslän)
10 högmässa i Solberga kyrka, Gusmark
Samkväm i församlingshemmet
Föredrag av Slavomir Slavik och Ondrej Kolarovsky från Slovakien
Nordisk Östmissions årsmötesförhandlingar
Avslutning
Välkomna!
Styrelsen

Nordisk Östmission (NÖ), grundad 1956, är en svensk evangelisk luthersk
organisation. Inriktningen är som namnet antyder framförallt Östeuropa,
men också asiatiska folk, f n Främre Orienten med radiomission på farsi.
Syfte är att utifrån luthersk tro och bekännelse sprida evangeliet genom
församlingsuppbyggnad, bibelkurser, bibelspridande, kristen litteratur och
radiosändningar. Arbetet sker i samverkan med lutherska kyrkor i
Östeuropa. NÖ bidrar även med materiell hjälpverksamhet.

NÖ ledes av en styrelse med säte i Göteborg och består av minst 9 (för
nuvarande 10) oavlönade ledamöter, som väljs av årsmötet. I Sverige
finns inga anställda.

Länder, i vilka NÖ är verksam: Ukraina, Moldavien, Lettland, Ryssland,
Rumänien samt Främre Orienten.

NÖ ger ut en tidskrift med 4 nummer /år. Den ger en bred information om
arbetet genom artiklar om församlingar, barnhem, hjälpsändningar och
medarbetare. Genom att sätta in 50:- på NÖ:s pg 42 20 57-0 får man
tidskriften.

Redaktion: Simeon Appell, ansv utgiv, Anders Eliasson

Nordisk Östmission © 2020